Case studie: Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft Simenco benaderd met de vraag of zij een serious game kon leveren voor de invulling van een te organiseren tweedaagse ‘Heisessie’ voor ongeveer 50 personen. De thema’s die zij in het programma aan de orde wilden stellen waren het verder uitdiepen van vastgestelde talenten, het oefenen met integrale beleidsafweging en bestuurlijke sensitiviteit ontwikkelen. Kort gesteld, gevoel krijgen voor alle factoren die van invloed zijn op het nemen van bestuurlijke beslissingen en antennes hebben voor de reacties daarop.

Kort hiervoor hadden wij de laatste hand gelegd aan het volledig moderniseren van de oude Gemeentesimulatie. Omdat wij de toepassing ervan breder achten dan alleen voor gemeenten – het gaat in de simulatie toch vooral om het bepalen van beleid en het uitvoeren ervan – hebben we de simulatie herdoopt naar Openbaar Bestuur Simulatie. Op deze wijze hopen wij ook bijvoorbeeld aan provincies en waterschappen gerelateerde ambtenaren op ideeën te brengen. En dat past inderdaad op een heel natuurlijke manier, zo illustreert het bijgaande voorbeeld.

Aan deze zojuist vernieuwde Openbaar Bestuur Simulatie hebben wij in nauwe samenwerking met de provincie twee extra dimensies toegevoegd. Waar de standaardsimulatie uitgaat van dezelfde gemeente die door ieder team wordt bestuurd, hebben we op basis van door de Provincie ontwikkelde profielen 5 unieke buurgemeenten gecreëerd, met ieder kun eigen karakteristieken: Zwongelo als oude handelsstad, Enschemo als studentenstad, Devenberg als arbeidersstad, Raaltom als fusiegemeente met een landbouwprofiel en Kampwijk als regiogemeente met veel hoogopgeleide forensen. Elke gemeente kreeg een politieke kleur mee vanuit de zetelverdeling in de raad waar de vaststelling van het college van afhing. De teams dienden op basis daarvan een stabiel college te vormen en uiteraard diende het beleid in lijn te zijn met deze politieke kleur. Eenmaal vertrouwd met hun nieuwe rol, hebben de teams hun gemeenten tijdens deze twee dagen een echt eigen gezicht en invulling gegeven.

De andere dimensie kwam voort uit de wens om met veel grotere teams te spelen dan normaliter het geval is. Dit hebben we juist als extra kans kunnen benutten door in ieder team drie verschillende rollen te definiëren: lid van het college van B&W, politiek adviseur en projectleider. Op basis van de talenten die de deelnemers al in een eerder traject vastgesteld hadden, kozen de deelnemers één van deze drie rollen. Als resultaat hebben we een uitzonderlijk geslaagde dynamiek kunnen observeren, met enerzijds het interne inhoudelijke proces van beleid maken en uitvoeren en tegelijkertijd door de projectleiders geïnitieerde extern gerichte acties. Onderdeel van het programma waren namelijk twee grote samenwerkingsopdrachten waarin de gemeenten contact met elkaar moesten leggen en vanuit hun eigen identiteit reageren. In de ‘wandelgangen’ is daarvoor druk overleg gepleegd over hoe onder andere de gemeenten zouden kunnen samenwerken op het gebied van duurzame energiewinning. Onder de heersende tijdsdruk renden sommige projectleiders door de gangen voor een laatste check bij hun vakgenoten bij de andere gemeenten!

Tevreden kon de organisatie vaststellen dat de deelnemers in deze met relatief simpele ingrepen op maat gemaakt sessie een ongekend enthousiasme aan de dag hebben gelegd en dat er unaniem overeenstemming was over het bereiken van de doelen en welke aanjagende rol de Openbaar Bestuur Simulatie daarin heeft gespeeld.

Simulatie gespeeld: openbaar bestuur simulatie

Newsarchive