Serious Games

Serious business games zijn interactieve ervaringen die het leerproces aantoonbaar versnellen en de stof beter laten beklijven. Ze motiveren deelnemers daadwerkelijk verbeteringen te realiseren, in gesimuleerde situaties. Simenco biedt zowel kant-en-klare als maatwerk games, voor uiteenlopende situaties. Van 10 tot 100.000 spelers, van een game van een halve dag tot meerdere maanden.

Custom

Want to get the most out of your game? Custom games are the ideal solution: flexible, yet reasonably-priced.

Direct available

Simenco offers an array of interactive serious games, which have a track record in education, business, and the public sector. The games are immediately available, easy-to-use, and come with full support.

Direct beschikbaar

Simenco biedt een breed scala aan interactieve serious games, die hun waarde al jarenlang bewijzen in het onderwijs, bedrijfsleven en de publieke sector. De games zijn direct inzetbaar, eenvoudig bedienbaar en altijd ondersteund.

Games op maat

Een maximaal resultaat behalen? Maatwerk games zijn de oplossing: flexibel en toch betaalbaar.

nextOne business game

nextOne is een online serious game waarin de spelers het managementteam vormen van een smartphone producent. Spelers moeten strategische, tactische en operationele beslissingen nemen in een innovatieve dynamische markt om de bedrijfsresultaten te verbeteren en de concurrentie te slim af te zijn.

nextOne

An online serious game, in which players take the role of the management team of a smartphone producer. The team takes strategic, tactical, and operational decisions in a high-tech market. The aim: improve business results and beat the competition.

CoffeeChallenge : Advanced finance

CoffeeChallenge is speciaal ontwikkeld voor hbo-opleidingen met een module Finance & Accounting, in samenwerking met docenten van de Hogescholen. Studenten spelen deze business game als losstaand spel of als vervolg op FinFun, individueel of in team verband, tegen andere studenten.

CoffeeChallenge

CoffeeChallenge is a business game for Finance and Accounting modules of higher education courses, developed in collaboration with the Saxion University of Applied Sciences. Students play it as a standalone game or as a continuation of FinFun, individually or in teams, competing against other students.

T-Challenge

T-Challenge is specifiek voor toepassing in het hoger beroepsonderwijs ontwikkeld. De game prikkelt het ondernemerschap en managementbewustzijn van studenten en is ontwikkeld voor gebruik binnen competentiegericht onderwijs. Studenten vormen in T-Challenge het managementteam van een frisdrankenfabriek met teleurstellende verkoopresultaten.

TB-Challenge

TB-Challenge is specifiek ontwikkeld voor de opleiding Technische Bedrijfskunde. De game prikkelt het ondernemerschap en managementbewustzijn van studenten en is ontwikkeld voor gebruik binnen competentiegericht onderwijs. Studenten vormen in TB-Challenge het managementteam van een frisdrankenfabriek met teleurstellende verkoopresultaten.

TB-Challenge

Students take on the role of the management team of a soft drink factory struggling with disappointing sales. TB-Challenge is developed specifically for technology management studies (in collaboration with teachers) to stimulate entrepreneurship and management awareness.

T-Challenge

Students take on the role of the management team of a soft drink factory struggling with disappointing sales. T-Challenge is developed specifically for higher education (in collaboration with teachers) to stimulate entrepreneurship and management awareness.

FinFun: Finance Fundamentals

FinFun (Finance Fundamentals) is een online serious game. Deze game is door Simenco samen ontwikkeld met HBO-docenten, gespecialiseerd in Financial- en Management Accounting. Unieke features zijn de zeer nauwe aansluiting tussen de finance leerdoelen en de uitdagingen in de game en de opdrachtenmodule.

Missie naar Mars: Project management

Missie naar Mars is een computergebaseerde simulatie waarin deelnemers de dynamiek en complexiteit van projectmanagement ervaren. In een workshop format worden de spelers verdeeld in teams en krijgen zij de opdracht om een ruimte-expeditie naar Mars te leiden. Zullen ze de projectdeadline halen en binnen het budget blijven, maar ook het succes van de missie en de veiligheid van de bemanningsleden kunnen garanderen?

FinFun

FinFun (Finance Fundamentals) is an online serious game. This game was developed by Simenco together with HBO teachers, specialized in Financial and Management Accounting. Unique features being a very close connection between the finance learning objectives and the challenges in the game and the assignment module.

Public Administration Simulation

In this simulation, players take the role of the Mayor and City Council Members of Amerdoorn: a fictional, average Dutch town. The players are challenged with exercises in defining and implementing policy, with the aim of being re-elected. The teams are assessed based on financial and social performance, as well as the satisfaction of the town’s citizens.

Mission To Mars

A computer-based simulation, in which participants experience the dynamics and complexity of project management. The players, divided in teams, are to lead a space-expedition to Mars. Will they meet the project deadline and stay within budget, while at the same time guarding the mission’s success and the safety of the crew?

Openbaar Bestuur Simulatie

In de Openbaar Bestuur Simulatie dagen we overheidsinstanties en partners uit om binnen de context van een gemiddelde Nederlandse gemeente te oefenen met het definiëren en uitvoeren van beleid. De teams worden afgerekend op financiële en maatschappelijke resultaten alsmede de burgertevredenheid.

Information Security 360

In deze game wordt de speler in de rol van een consultant geplaatst die op het punt staat om een klantproject af te ronden. Spelers worden met diverse uitdagingen en beslissingen gevraagd om veilig informatiegedrag te laten zien, terwijl ze gedurende de dag op kantoor, onderweg en thuis hun laatste taken afronden.

Information Security 360

The participant, playing the role of a consultant, is about to finish a client project. While the player is checking off the last to-dos at the office, on the road, and at home, he or she is faced with several challenges and decisions. Will the participant demonstrate secure information behaviour?

Spot the Scam

In this game, participants learn to recognize and prevent phishing-attempts. The game alternates between interactive challenges and an informative animation video, which explains the most common phishing methods.

Spot the Scam

Het doel van deze game is om phishing-pogingen te leren herkennen zodat deze kunnen worden afgewend. Het spel wisselt af tussen interactieve uitdagingen en een instructieve animatievideo waarin de meest voorkomende phishing methoden worden uitgelegd.

Nike Supply Chain Game

In dit spel worden medewerkers van Nike uitgedaagd om de complexiteit van de wereldwijde supply chain van het bedrijf te begrijpen door verschillende logistieke uitdagingen aan te gaan. Het spel wordt gebruikt om werknemers wereldwijd te trainen bij de Supply Chain University van Nike.

SVB Familiezaken

Familiezaken is een simulatie over dienstverlening. Deze simulatie is gemaakt in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank en het doel was om medewerkers bewust te maken van het belang van goede dienstverlening en aan te geven welke bijdrage zij daar aan kunnen leveren.

GS1 Category Management Game

De GS1 Category Management Game is gezamenlijk ontwikkeld door Accenture en Simenco. In het spel krijgen retailers en leveranciers bewust een andere rol zodat zij zich beter bewust worden van de noodzakelijke samenwerking om de eigen bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen.

Nike Supply Chain Game

This game challenges Nike-employees to understand the complexity of Nike’s worldwide supply-chain. During the game, which is used by Nike’s Supply Chain University, employees from around the world face various logistical challenges.

SVB Family Affairs

A simulation about service, commissioned by the Social Insurance Bank. This game makes employees aware of the importance of good service, and the contribution employees can make in this regard.

GS1 Category Management Game

Jointly developed by Accenture and Simenco. In the game, retailers and suppliers swap roles, to become more aware of the need to collaborate, to achieve individual business objectives.

New-Joiner Fundamentals Simulations

An interactive video concept for new employees of an international consulting firm, which helps players prepare for their first client project.

New-Joiner Fundamentals Simulation

De New-Joiner Fundamentals Simulation is een interactief video-concept voor nieuwe medewerkers van een internationaal adviesbureau waarmee zij zich kunnen voorbereiden op hun eerste klantproject.

Essent Ketengame

In de Essent Ketengame wordt het ketenbewustzijn van nieuwe medewerkers vergroot door hen in een andere rol in het vraag-aanbod netwerk te plaatsen. Spelers worden beoordeeld op de combinatie van omzetgroei, winstgevendheid en klanttevredenheid.

DecideWise Assessment Game

In deze online assessment game, die in opdracht van GITP is ontwikkeld, worden deelnemers beoordeeld op hun besluitvaardigheid. De online assessment is een gevalideerd alternatief voor de klassieke vragenlijst.

DecideWise Assessment Game

This online assessment game, commissioned by GITP, assesses participations on their decisiveness. The online assessment is a validated alternative to the traditional questionnaire.

Essent Energy Chain Game

This game increases chain awareness of new employees, by placing them in a different role in the demand-supply network. Participants are assessed on the combination of revenue growth, profitability, and customer satisfaction.

HR Plannings Simulatie

De HR Plannings Simulatie gaat over de dynamiek en complexiteit van het inzetten van consultants op klantprojecten. Wat zijn de belangrijkste KPI's om te monitoren en hoe kunnen persoonlijke doelen en bedrijfsdoelstellingen worden verenigd?

HR Scheduling Simulation

This simulation is about the dynamics and complexity of assigning consultants to client projects. What are the main KPIs to monitor? How do you combine personal goals with company objectives?

Questions?

We are happy to help you

Contact